OBCHODNÍ PODMÍNKY

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k webovým stránkám www.dokonaladomena.cz

 

Základní a kontaktní údaje prodávajícího

Lukáš Juhász
Vysoká nad Labem 648
503 31  Česká Republika

IČ: 76576515
Prodávající není plátcem DPH.
Číslo bankovního účtu: 2400061581 / 2010 (FIO Banka)

Telefon: +420 731 541 948
E-mail: Lukas@dokonaladomena.cz
Web: www.dokonaladomena.cz

 

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku elektronické knihy v PDF na internetových stránkách www.dokonaladomena.cz.

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej ebooků v PDF (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.dokonaladomena.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Lukáš Juhász, se sídlem Vysoká nad Labem 648, 503 31, Česká Republika, IČ: 76576515.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor ebooku za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

 

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, na adrese www.dokonaladomena.cz.

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.dokonaladomena.cz.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na webových stránkách prodávajícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

 

Kupní cena a daňový doklad

Na webové adrese www.dokonaladomena.cz najdete všechny ceny služeb bez DPH. Prodávající je neplátcem daně z přidané hodnoty. Pokud má kupující sídlo mimo Českou Republiku, bude k fakturované částce připočítána DPH, dle platné legislativy.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

 

Forma platby

Platba probíhá jednorázově, kupující bude vyzván k zaplacení ihned po odeslání objednávkového formuláře.

 

Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

  1. A) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
  2. B) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio Banka, KB, ČSOB, mBank a další.

 

Garance, Reklamační řád a informace o záruce

Za dodané produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud byste do 30 dnů od zaplacení usoudili, že pro Vás zakoupený produkt není vhodný, dostanete peníze zpět.

Reklamaci je nutné nahlásit elektronickou formou na email: Lukas@dokonaladomena.cz s prohlášením, že zakoupený produkt jako kupující reklamujete a s přiložením kopie faktury či daňového dokladu a data nákupu, a čísla účtu, na které má být částka vyplacena.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje, že vymaže ebook a veškeré bonusy ze svého počítače či jiných zařízení pro uložení dat.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dní od zakoupení ebooku, a to elektronickou formou na email: Lukas@dokonaladomena.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury či daňového dokladu a data nákupu, a čísla účtu, na které má být částka vyplacena.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje, že vymaže ebook a veškeré bonusy ze svého počítače či jiných zařízení pro uložení dat.

 

 

Náklady na dodání produktu

Produkty (PDF, DOCX) jsou dodávány elektronickou formou. Náklady na dodání jsou nulové.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití. Dodavatel může kupujícímu sdělovat emailem obchodní sdělení. Kupující se může kdykoliv bezplatně a jednoduše odhlásit.

K uložení údajů prodávající používá zabezpečený software a to emailingovou aplikaci SmartEmailing.cz a fakturační aplikaci FAPI.cz.

 

Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány a služby mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. května 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.dokonaladomena.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

Lukáš Juhász si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.dokonaladomena.cz/podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Děkuji za Vaši důvěru a věřím, že budete spokojenými zákazníky,

Lukáš Juhász

Potřebujete pomoc?

Napište mi na Lukas@DokonalaDomena.cz.

Jsem tu pro vás, rád vám pomohu.